Adana sanayici ve iş insanları derneği

Tüzük

ADANA SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM

Kuruluş Hükümleri

Madde 01 – Ad ve Merkez

Madde 02 – Tanım ve Kısaltma

Madde 03 – Amaç

Madde 04 – Çalışma Alanı

İKİNCİ KISIM

Üyeler

Madde 05 – Üyelik

Madde 06 – Üye Çeşitleri

Madde 07 – Üye Hakları                                              

Madde 08 – Kimlik ve Rozet

Madde 09 – Üye Yükümlülükleri

Madde 10 – Üyeliğin Sona Ermesi

ÜÇÜNCÜ KISIM

Organlar

Madde 11 – Organlar

Madde 12 – Genel Kurul

Madde 13 – Katılma Hakkı

Madde 14 – Çağrı Usulü

Madde 15 – Toplantı Yeri

Madde 16 – Toplantı Yeter Sayısı

Madde 17 – Toplantı Usulü

Madde 18 – Genel Kurulun Görevi ve Yetkileri

Madde 19 – Yönetim Kurulunun Yapısı

Madde 20 – Yönetim Kurulu Toplantı Usulü

Madde 21 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 22 – Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

Madde 23 – Yönetim Kurulunun Çalışma Usulü

Madde 24 – Yönetim Kurulunun Toplantı Çağrı Usulü ve Yeter Sayısı

Madde 25 – Yönetim Kurulunun Başkanının Görev, Yetki ve sorumluluğu

Madde 26 – Yönetim Kurulu As Başkan Yardımcısı

Madde 27 – Sayman

Madde 28 – Genel Sekreter

Madde 29 – Denetleme Kurulunun Yapısı

Madde 30 – Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 31 – Derneğin İç Denetimi

Madde 32 – Onur Kurulu

Madde 33 – Yüksek Danışma Kurulu

Madde 34 – Yüksek Danışma kurulunun Görevleri

Madde 35 – Müdür

Madde 36 – Müdürün Görevleri

DÖRDÜNCÜ KISIM

Mali Hükümler

Madde 37 – Gelirler

Madde 38 – Bütçe

Madde 39 – Geçici Görev Giderleri ve Ödemeler

Madde 40 – Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 41 – Derneğin Borçlanma Usulleri

BEŞİNCİ KISIM

Madde 42 – Görev Yasağı

Madde 43 – Fesih

Madde 44 – Kapatma

Madde 45 – Tasfiye

Madde 46 – Taşınmaz Mal Edinme

Madde 47 – Sandık Kurma

Madde 48 – Lokal Açma

Madde 49 – Amblem

Madde 50 – Personel ve İşçiler

Madde 51 – Defter ve Kayıtlar

Madde 52 – Tüzük Değişikliği

Madde 53 – Yollama

Madde 54 – Yürürlük

Madde 55 – Yürütme

Madde 56 – Kurucular

Geçici Madde 1 – Geçiş Hükümü

ADANA SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM

Kuruluş Hükümleri

Ad ve Merkez

Madde 01 – Derneğin adı, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği’dir.

Derneğin Merkezi, Adana’dır.

Tanım ve Kısaltma

Madde 02 – Bu Tüzükte geçen;

 1. a) Tanım; Dernek    :Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği,

Kısaltma;          ADSİAD      :Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği,

                        T.C.           :Türkiye Cumhuriyeti,

                        Kanun        :5253  Sayılı Dernekler Kanunu,

                        Tüzük         :Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği Tüzüğü, anlamında

                                           kullanılmıştır.

 Amaç

Madde 03 – Derneğim Amacı, Ülkemizin Ekonomik Ve Sosyal Kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmektir.

 

Çalışma Alanı

Madde 04 – Dernek amacı doğrultusunda temsil ettiği yöre / iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere,

 1. Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ülke ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunur;
 2. İş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunmasına yönelik çalışmalar yapabilir;
 3. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir;
 4. İş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilir;
 5. Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapabilir;
 6. Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunabilir, yol gösterici çalışmalar yapabilir;
 7. Kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterebilir;
 8. Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olabilir, gerekli sağlık altyapısının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik edebilir;
 9. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapabilir;
 10. Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapabilir;
 11. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapabilir;
 12. Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur; bu yönde faaliyetler yapar;
 13. Uluslararası ilişkilere önem verir;kurumsal, bölgesel, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır;
 14. Amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içinde gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şubeler ve / veya temsilcilikler açabilir;
 15. İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur;
 16. Görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturabilir;
 17. Gayrimenkula tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkullar üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şuf’ a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir;
 18. İktisadi işletme kurabilir;
 19. Elde edeceği kazancı üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla, kazanç elde etmek ve örnek teşkil etmek, öncülük veya liderlik yapmak üzere Genel Kurul kararıyla Anonim ortaklara iştirak edebilir;de
 20. Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurmak ve/veya anılan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

 

İKİNCİ KISIM

                                                                  Üyeler

 

Üyelik

Madde 05-       Derneğin amaçlarını kabul eden Sanayici ve İşadamları, şirketler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, şirket üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulu’ nun uygun göreceği fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe asli üye olabilirler. Tüzel kişilerin üye olmaları durumunda, üyeliği kabul edilen tüzel kişiyi yönetim kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi temsil eder. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Derneğe üye olacak gerçek kişilerin medeni haklara sahip 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir.

Ancak, 5253 sayılı dernekler kanununun 4. Maddesinde öngörülen hükümler saklıdır.

T.C. Vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için, Türk Vatandaşlarında bulunan ve aranan şartlarla birlikte Türkiye’ de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir.

Üye Çeşitleri

Madde 06

 1. Asil üye: Derneğe asli üye olmak için, iki asli üye tarafından takdim edilmek gereklidir. Takdim edilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu, üyelerin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alır ve sonuç, adaya yazı ile duyurulur.                                                    Kurucular, derneğin asli üyeleridir.

Aidatını ödeyip, asil üyelik sıfatını kazananlar bu tarihten sonra yapılacak ilk genel kurula katılabilir ve oy kullanabilir.

Derneğe giriş ödentisi ve yıllık üye aidatı her yıl Genel Kurul’ un onaylayacağı bütçe ile saptanır.

 1. Onursal Üye: İlim ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görünenlere, on yıl

      fiili ve karşılıksız olarak derneğe hizmet edenlere, zamanla sınırlı olmayarak maddi ve   manevi yarar sağlayanlara, para ve malla bir defada veya peyder pey önemli    sayılabilecek miktarda bağışta bulunan gerçek kişilere, Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir

Onursal Üyeler, yıllık aidat ödemeden Genel Kurula katılmakla birlikte, oy kullanma hakları yoktur.

 

Üye Hakları

Madde 07 – Üyelerin;

 1. Genel Kurullarda söz sahibi olma, seçme ve seçilme,
 2. Sahip olduğu tek oy hakkını bizzat kullanabilme,
 3. Dernek Başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle üyelikten ayrılabilme, hakları vardır.

 

 

 

Kimlik ve Rozet

Madde 08 – Üyeler:

 1. Ünvanlarına göre, Dernek Başkanlığınca hazırlanmış Dernek rozetlerini takma.
 2. İstekleri halinde Dernek Başkanlığınca düzenlenmiş kimlik kartlarını kullanma haklarına sahiptirler.

Üye Yükümlülükleri

Madde 09 – Üyeler:

 1. Aidatını muntazam ve zamanında ödeme,
 2. Derneğin amacına yönelik çalışmalarda, kendilerinden istenecek görevleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirme,
 3. Dernek Tüzüğüne ekli “İş Ahlakı İlkeleri” ne uymak, yükümlülüğü altındadır.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 10 A- Dernek Üyesi, istifa hakkına sahiptir. Her üye, istediği zaman Dernek Başkanlığına ulaştıracağı bir yazılı dilekçe ile üyelikten ayrılabilir.

B-Kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

 

C-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

            1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

            2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

            3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

            4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

           Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

D- Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üyeler derneğe olan mali yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar,  üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

                                           Organlar

Organlar

Madde 11 – Derneğin Kuruluşu:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Onur Kurulu
 5. Yüksek Danışma Kurulu
 6. Müdür

Organlardan oluşur.

Genel Kurul

Madde 12 – Derneğin en yüksek organı Genel Kurul’ dur. Genel Kurul, Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Onursal üyeler, Genel Kurul’ a katılabilir, konuşabilir ancak oy kullanamazlar.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

Genel Kurul:

 1. Olağan toplantı, 3 yılda bir Ocak ayında yapılır.
 2. Olağanüstü toplantı. -Yönetim Kurulu kararı ile

b.2. -Denetleme Kurulunun oybirliği alacağı karar ile.

b.3. -Aidat borcu bulunmamak kaydı ile Derneğin tüm asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteğiyle.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun kararını veya derneğe kayıtlı üyelerinin beşte birinin yazılı dilekçesini inceleyip, nedenlerin önemli yada yerindeliğini tartışmaksızın, sadece isteğin yöntem yönünden Kanun ve Tüzük hükümlerine uygun bulunduğunu inceleyebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaları zorunludur. Yönetim Kurulu yedeklerle dahil tamamlanması halinde Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri tarafından toplantıya çağrılır.

Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantı için tespit edilmiş gündem görüşülür.

Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin istemi üzerine, yetkili sulh hukuk mahkemesi oturum yaparak, Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Katılma Hakkı

Madde 13 – Derneğe üye olmakla birlikte, aşağıda yazılı hallerde  Genel Kurula katılamazlar.

 1. Aidatını ödemeyenler.
 2. Geçici bir biçimde üyelik hakları askıya alınanlar.
 3. İzinli bulunanlar.
 4. Dernekle arasında hukuki bir sorun bulunanlar.

Çağrı Usulü

Madde 14 –

 1. Yöneyim Kurulu, Tüzüğe göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunanların listesini düzenler. Bu toplantıya üyelerin her biri yazı ile davet olunur. Bu mektupta toplantının yapılacağı yer, gün, saat ve gündeme alınmış konularla gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde gelecek toplantının yapılacağı yer, gün ve saat yazılır. Ayrıca toplantı günü en az 15 gün önceden dernek merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan bir gazete ile de ilan olunur.
 2. İlk toplantıyla ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz
 3. Genel Kurul toplantısı üye çoğunluğunun dışında bir sebeple geri bırakılırsa, ikinci toplantının iki ay içinde yapılması zorunludur. Bu durumda, sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Üyeler, ikinci toplantıya, (a) bendinde yazılı usule göre yeniden çağrılır.
 4. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 5. Gündem, Yönetim Kurul’ unun geçmiş mali yıla ait çalışma raporu, bilançosu, kesin hesapları ve gelecek mali yılın bütçe tasarısı ile Denetleme Kurulu raporu ve gündemle ilgili diğer belgeleri Genel Kurul’ dan en az 15 gün önce üyelerin incelemeleri için Dernek Merkezinde hazır halde tutar.

 

Toplantı Yeri

Madde 15 – Genel Kurul Toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Bu toplantının yapılacağı yerin, iyi niyet kurallarına uygun olarak üyelerin sığabileceği ve sağlık yönünden elverişli bir toplantı yeri olması zorunludur.

 

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 16 – Genel Kurul, Tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları Üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

 

Toplantı Usulü

Madde 17 – Genel Kurul Toplantısı:

 1. Dernek Merkezinin bulunduğu Adana’da ilanla belirtilen ve üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
 2. Katılacak üyeler, düzenlenmiş üye listesindeki isimleri karşısına imza ederek toplantı yerine girerler.
 3. Madde hükmünde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum tutanakla tespit edilir.
 4. Toplantı, gerek gördükleri taktirde mahallin en büyük mülki amiri tarafından açılır. Bu kimse tarafından açılış yapılmaması halinde toplantı, Genel Başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir Başkan, bir başkan vekili ve en az iki katipten oluşan başkanlık divanı seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul divan başkanına aittir. Görüşmeler tutanağa geçirilir. Tutanaklar başkan, başkan yardımcısı ve katip tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.
 5. Genel Kurul, üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Derneğin feshine ilişkin karar ise, üye tam sayısının 2/3 ünün önerisi ve üye tam sayısının aynı orandaki kabulü ile alınır.
 6. Toplantıda, gündemde yer alan konuların görüşülmesine ilaveten toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından önerilen hususlarında görüşülmesi zorunludur.
 7. Toplantıda söz almak isteyen en az üç üyeye istemleri halinde beşer dakikadan az olmamak üzere konuşma süresi tanımak zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 18 – Genel Kurul, Derneğin en Yetkili Organıdır. Bu sıfatla görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Genel konuşmalar açılmadan önce, gerek görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları ile geçmiş mali yıla ait bilanço ve kesin hesapları, gelecek mali yıl bütçe tasarısını ve tüzük uygulamasıyla değişikliklerini ilgilendiren işleri incelemek üzere en az beş üyeden oluşacak aşağıdaki komisyonları seçmek:

a.1) Bütçe Komisyonu

a.2) Dilek Komisyonu

a.3) Tüzük Komisyonu (Gerektiğinde)

 1. Bu Komisyonların çalışmalarından sonra verecekleri rapor üzerine:

b.1) Yönetim Kurulunun geçmiş mali yıla ait çalışma raporu, bilanço ve kesin hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporunu görüşerek Yönetim Kurulunu ibra etmek.

b.2) Yönetim Kurulunun mali yıl bütçe tasarısını inceleyerek onaylamak.

b.3) Genel Kurula üyelerce sunulan dilekleri ve Yönetim Kurulu tarafından yapılacak önerileri Tüzük hükümlerine göre karara bağlamak.

b.4) Gerektiğinde, Tüzük uygulaması ve değişikliklerine ait işleri görüşerek karara bağlamak.

 1. Gündemi aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 2. Yönetim Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek.
 3. Denetleme kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek.
 4. Onur Kurulu üyelerini seçmek.
 5. Yüksek Danışma kurulu üyelerini seçmek.
 6. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 7. Yönetim Kurulu kararlarına süresi içinde yapılan ve Genel Kurul gündemine kabul edilmiş bulunan ihtirazları karara bağlamak.
 8. Derneğin yurt içinde benzer amaçlı veya kuruluşlara üye olarak katılması, ayrılması yada işbirliğinde bulunması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 9. Giriş ve yıllık üyelik ödenti tutarlarını tespit etmek.
 10. Yasallaşmış konuların gerçekleşmiş olması halinde fesih kararı almak.
 11. Seçimler, gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. Seçimlerde, Genel Kurul Divan Başkanlığınca dağıtılan damgalı oy pusulaları kullanılır. Genel Kurul kabul ettiği takdirde basılı oy pusulaları da kullanılabilir.
 12. Oylar, Genel Kurulca seçilen en az beş kişilik bir Tasnif Komisyonu tarafından sayılır. Seçim sonucu bir tutanakla tespit edilerek Genel Kurul Divan Başkanlığı’na sunulur.
 13. Derneğin Federasyonlara katılması veya ayrılmasına karar vermek.
 14. Dernek, amaç doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kuruluna yetki verir  ve görevlendirir.

Derneğin  uluslararası  faaliyette  bulunması, işbirliği yapması veya ortak projelerde yer alması, yurtdışındaki  dernek  veya  teşekküllere  üye  olarak  katılması  veya  ayrılması hususunda Dernek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

Yönetim Kurulu Yapısı

Madde 19 – Dernek, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için seçilen 15 asil ve 15 yedek üyeden oluşur.

 Yönetim Kuruluna üye seçilebilmek için,  bir yıldan beri asil, daimi veya onursal üye olarak derneğe kayıtlı olmak gereklidir.

İstifa suretiyle veya herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine en çok oy alan yedek üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı sırasıyla yazılı olarak davet eder. Bu davete tebliğinden itibaren on beş gün içinde cevap vermeyenlerin hakları düşer.

Yedek üyeler, geçici olarak yerlerine geçtikleri asil üyelerin sürelerini doldururlar ve gelecek ilk Olağan Genel Kurulun yapıldığı güne kadar yedek üyelik hak ve sıfatlarını korurlar.

Görev süresi sona eren üye Yönetim Kuruluna yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu Toplantı Usulü

Madde 20 – Yönetim Kurulu, en az ayda bir, önceden belirlenen bir günde, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında her zaman çoğunlukla toplanır.

Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile karar defterine yazılarak altları toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu tarafından imzalanır.

 

 

Yönetim Kurulu’ nun görev ve yetkileri

Madde 21 – Yönetim Kurulu, derneğin yönetim ve denetim organıdır. Bu sıfatla derneğin amaç ve yönetimine ilişkin bütün işlemlerin kanun, tüzük, genel kurul kararları ile afaki iyi niyet kurallarına uygun olarak düzenlenip yürütülmesini ve denetimini sağlar.

Başlıca görevleri şunlardır.

 1. Derneğin üyelerini çoğaltmak, amaç ve ilkelerini yaymak için gerekli önlemleri alır.
 2. Genel Kurulu olağan ve olağan üstü toplantıya çağırır ve toplantıya hazırlar.
 3. Geçmiş mali yıl çalışma raporu, bilanço ve kesin hesapları ile gelecek mali yıl bütçe tasarısını, personel kadrolarını ve gerektiğinde tüzük ile ilgili değişiklik önerilerini inceler, gerekli değerlendirme düzenlemeyi yaparak Genel Kurula sunar.
 4. Layık gördüklerine onursal üyelik tevcih eder. Derneğe yaptıkları hizmet bakımından yönetmeliğe göre hak kazanmış kimselere takdirname, madalya ve bu gibi şeyler verir.
 5. Gerekli yönetmelikleri yapar.
 6. Taşınır, taşınmaz mal para bağışları ile yükümlülük koşullu bağış ve vasiyetleri inceleyerek gereğine karar verir.
 7. Bütün dernek teşkilatının ve hizmet birimlerinin çalışmalarını yürütür, inceler, yönlendirir ve denetler.
 8. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu diğer üyelerine yılda üç ayı geçmemek üzere izin verilir.
 9. Personel kadrolarını düzenler ve gerekli atamaları yapar.
 10. Savaşta ve Hükümetçe olağan üstü hal ilanında Genel Kurulun yetkilerini kullanır.
 11. Dernek adına sözleşmelerin bağıtlanması ve feshi konusunda karar verir.
 12. Uzun süreli çalışılması gereken konularda sürekli komisyonlar oluşturur.
 13. Sayman aracılığıyla dernek adına para tahsil eder ve ödemelerde bulunur.

Dernek, üyesi olduğu federasyonun tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Temsilci üyeler, Yönetim Kurulu’ nun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilirler.

Dernek, kendi üyelerinden alınan yıllık aidatının üyesi olduğu federasyondaki üyelik statüsünün gerektirdiği ölçüdeki kısmını federasyon ödentisi olarak ayırır.

 

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

Madde 22 – Yönetim Kurulu, karar ve işlemlerden dolayı Genel Kurula karşı sorumludur.

 

Yönetim Kurulunun Çalışma usulü

Madde 23 – Yönetim Kurulu, sorumlulukları müşterek olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan vekili,  Beş Başkan Yardımcısı, Genel sekreter, Sayman ve ayrıca altı üyeden oluşur.

 1. Genel Kurul çalışmalarını bitirdikten sonra, Yönetim Kurulu hemen toplanarak aralarında görev bölümü yapar.
 2. Yönetim Kurulu Başkanı engeli halinde toplantıda bulunamadığı takdirde, Yönetim Kurulu Başkan vekili toplantıya başkanlık eder.
 3. Yönetim Kurulundan altı üyenin veya Yönetim Kurulu Başkanının ayrılması halinde yedek üyeler sırası ile asil yönetime çağrılır.
 4. Genel Sekreter, derneğin iç ve dış yazışma işlerini düzenler ve gereken yazıları imza eder.
 5. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Derneğin birinci derecede ita amirleridir, ikinci derecede ita amirleri yönetmelikle tespit edilir.
 6. Genel sekreter, Yönetim Kurulu Toplantı Tutanaklarını yazar ve hazır bulunanlarla birlikte altını imzalar.
 7. Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıllığına seçilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Bu üyeler yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri karşılığında hiç bir ücret alamazlar. Yalnızca yapmış oldukları masraflar karşılanır. Bunun için ilgili kişilerin yokluğunda Yönetim Kurulu’nun özel bir karar alması ve bu masrafların, kontrol edilmek üzere belgelenmesi gerekmektedir.
 8. Yönetim Kurulu Başkanı’nın gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kurulu oturumlarına, oy hakkından yoksun olarak, dernek personeli ile onur kurulu ve-veya yüksek danışma kurulu başkanı katılabilir.

 

 

Yönetim Kurulu’nun Toplantı Çağrı Usulü ve Yeter Sayısı

Madde 24 –

 1. a) Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından bir fazlası ile ayda en az bir defa, Yönetim

Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde yetki verdiği Yönetim Kurulu Başkan

Vekilinin başkanlığında toplanır.

 1. b) Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi, tespit olunur. Yönetim Kurulu,

      gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine de toplanır.      

 1. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
 2. Yazılı ve geçerli özrü olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır.
 3. Verilen kararlar karar defterine yazılarak toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır ve yürütülür.

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 25 – Yönetim Kurulu Başkanı;

 1. Derneği temsil eder.
 2. Yönetim Kurulunun Başkanıdır.
 3. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.
 4. Özel yada kısa bir sürede sonuçlandırabilecek konularda geçici komisyonlar oluşturur.
 5. Derneğin hizmet ve çalışmalarını kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine, genel kurul ve yönetim kurulunun kararlarına uygun olarak yürütür.
 6. Derneğin ita amiridir.
 7. Dernek iş yerlerinin kuruluş ve kadroları, kurum çalışanlarının özlük hakları ile ilgili olarak yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
 8. Derneğin ihtiyacı olan personeli işe alır, yasal gereklerin varlığında işine son verir, gerektiğinde yer ve görevini değiştirebilir.
 • Personel kadro giderleri ve sınırı Yönetim Kurulunca saptanan diğer harcamaları ve sözleşmeleri yapar. Yönetim Kurulu tarafından öngörülen harcamalar için sadece ödeme emri verme yetkisi yönetim kurulu başkanına aittir.
 1. Yönetim Kurulundan aldığı yetkiye dayanarak taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, ipotek alınması ve verilmesi işlemini yapar. Aynı yolla kiraya verir ve dernek için taşınmaz kiralar.
 2. dernek tarafından ve Derneğe karşı açılmış davalarda derneği temsil eder. Bu sıfatla başkalarını tayin eder.
 3. Yıllık gelir gider hesaplarına ilişkin işlemler ile, gelecek dönemleri ait bütçeyi hazırlayarak yönetim kurulunca onaylanmış bütçeyi uygular.
 4. Dernek örgütünü ve bağlı birimlerini denetler ve denetlettirir.
 5. Kanunların dernek tüzüğünü ve dernek çalışmalarını gerektirdiği yönetmelikleri hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.
 6. Yönetim kurulunun yetki verdiği işleri yapar.
 7. Yabancı uyruklu kişilerin dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.
 8. Kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine, yönetim kurulu kararlarına ve yönetim kurulu başkanlık emirlerine, derneğin onur ve yararlarına aykırı davranan ve derneği siyasete araç eden üyeleri gerektiğinde toptan veya ferden ilk yönetim kurulu toplantısına sevk eder ve bu kurulun kararına kadar işten el çektirebilir.
 9. İşten el çektirilenlerin yerine yedekleri getirilir.
 10. Bu maddenin (q) bendinde sayılmış bulunan davranış ve fiillerin yönetim kurulu ve denetleme kurullarında görev almış kişilerce işlenmesi halinde, bu kişileri yönetim kurulu başkanı yönetim kuruluna sevk eder ve bu kurulun kararının kesinleşmesine kadar görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırılan veya çekilmiş sayılanların yerine yedek üyeler göreve çağrılır. Asil üyenin yeniden göreve iadesi halinde yedek üyenin görevi sona erer.
 11. Yönetim Kurulu başkanı yetkililerine yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Madde 26 – Yönetim Kurulu’nun yokluğunda:

 1. Başkan bulunmadığı zaman Derneği temsil eder,
 2. Başkan bulunmadığı zaman Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.
 3. Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’da alınan kararlara uygun biçimde görev yapar.

 

 

Sayman

Madde 27 – Sayman, muhasebeye ilişkin tüm belgeleri kontrol eder ve Derneğin mali durumu konusunda Yönetim Kurulu’na hesap verir. İş tam halinde, derneğin mali durumuna ilişkin raporu hazırlar ve ilk gelen Yönetim Kurulu toplantısına sunar.

Genel Sekreter

Madde 28 – Yönetim Kurulu tutanaklarının yazılması Genel Sekreterin görevidir. Genel Sekreter, ayrıca yazışmalardan, toplantı çağrılarından ve kayıtların günü gününe tutulmasından sorumludur.

Denetleme Kurulunun Yapısı

Madde 29 – Denetleme Kurulu, Derneğe bağlı bütün hizmet birimlerinin parasal ve yönetimsel işlemlerini denetlemek üzere Genel Kurul tarafından mali, idari ve hukuki konularda deneyimli kişiler arasında iki yıl süre için seçilen beş asil ve  beş yedekten oluşur.

Üye seçilebilmek için, derneğe, asil, daimi yada onursal üye olarak kayıtlı bulunmak şarttır.

Yönetim Kurulu Başkanının uygun gördüğü hallerde denetleme kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Toplantılarına katılır, söz hakları vardır, oy hakları yoktur.

Genel Kuruldan sonra, seçimi izleyen on gün içinde, Denetleme Kurulu asil üyeleri, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan seçerek çalışmalarını düzenler ve iş bölümü yaparlar.

Her hangi bir nedenle bir üyenin ayrılması halinde, Yönetim Kurulu Başkanlığınca yedekten bir üye davet edilir, Denetleme Kurulu Başkanlığının ayrılması halinde yeni başkan seçimi yedekten üye katıldıktan sonra yapılır.

Kurul, çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 30 – Denetleme Kurulu, çalışmalarından dolayı Genel Kurula karşı sorumludur.

Bu Sıfatla:

 1. Kurul, yapacağı bir plana göre Genel Kurul adına en az yılda bir defa , Derneğe bağlı örgütlerin her türlü mali ve idari işlemlerini denetler. Denetlemelerde gerekirse uzmanlardan da yararlanılır.
 2. Denetleme sonuçları yazılı olarak dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunulur.
 3. Denetlemeler esnasında istenen her tür evrak, defter, belge, kayıt ve kıymetli evrak ilgililer tarafından ibraz edilir.
 4. Denetlemeler esnasında soruşturmaya gerek görülen hususlar hemen dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
 5. Kurul, yıllık mali denetleme sonuçlarına ait raporunu, Genel Kuruldan en az bir ay önce Genel Kurulda görüşülmek üzere Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar.
 6. Kurul üyeleri Genel Kurulda, Yönetim Kurulunun ibrasına kadar yapılan oylamalarda oy kullanılmaz. Ancak, ibra’dan sonrakilerde oy kullanabilirler.

Derneğin İç Denetimi

Madde 31 – Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

        Denetim Kurulu tarafından yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Onur Kurulu

Madde 32 – Onur Kurulu, Onursal Üyelerden oluşur. Genel Kurul toplantısından sonra, seçimi izleyen on gün içinde Onursal üyeler en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan seçer ve görev bölümü yapar.

 

Yüksek danışma Kurulu

Madde 33 – Yüksek Danışma Kurulu, Derneğin en yüksek danışma organıdır. Derneğin tüm üyeleri aynı zamanda konsey üyesidir. Yüksek Danışma Kurulunun On üyeden oluşan Başkanlık divanı, Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir süre için seçilir. Başkanlık Divanı, bir başkan, üç başkan vekili ve iki sekreter ve dört üyeden oluşur. Kurul yılda en az iki defa kurul başkanının daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve karara bağlar. Kurul kararları istişare nitelikte olup, Yönetim Kurulunu bağlamaz.

Yüksek Danışma Kurulu toplantılarına gündemin özelliğine göre sanayi, ticaret, tarım ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan yasal veya gönüllü mesleki kuruluşlar, dernek ve vakıflar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri, Kurul üyesi olmayan dernek üyeleri ile görüş teatisinde bulunmak üzere Konsey Başkanlığınca devamlı veya geçici olarak davet edilebilir. Bu kişiler kurul oylamasına katılamazlar.

Kurulun başlıca Görevi

 1. Türk sanayi İş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirleri ışık tutmak,
 2. Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,
 3. Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

Yüksek Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 34 – Yüksek Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Sanayi ve iş ahlakının genel durumu, sorun ve çözümlerini gözden geçirmek ve uzun menzilli önlemler üretmek.
 2. Derneğin amacına en uygun bir biçimde ulaştırılmasını sağlayacak stratejileri değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.
 3. Dernek çalışmalarının amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli önlemleri önermektir.

 

Müdür

Madde 35 – Yönetim Kurulu tarafından, şartları uygun olan bir kişi müdür olarak tayin edilir.

Müdürün Görevleri

Madde 36 – Yönetim ve Denetim Kurullarının görevleri dışında olmak üzere, Derneğin idari ve personel işlerini yürütür.

DÖRDÜNCÜ KISIM

                                                            Mali Hükümler

Gelirler

Madde 37 – Derneğin gelirleri:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

         1-Üye Aidatı: Giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarları her genel kurulda yıllık olarak ayrı ayrı belirlenir ve toplanır.  Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Yıllık aidat yılda bir defada da alınabilir.

         2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.   

Giriş ve yıllık üye aidatları ile faizleri, her yıl için Genel Kurulca belirlenir.

Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları, çalışma koşulları veya çalışma birimleri doğrultusunda işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan yardım kabul edebilir. Ancak, adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunamaz.

 

 

 

 

Derneğin, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerden bağış alması,

Bütçe

Madde 38- Derneğin Bütçesi,

 1. Derneğin bütçe yılı 01 Ocak’ta başlar.
 2. Derneğin bir yıllık gelir ve gideri, bu maddelerin Kasım ayı sonuna kadar yapılacak bir bütçeyle düzenlenir, faaliyetlerini bu bütçeye göre yürütür.

 

Geçici Görev Giderleri ve Ödemeler

Madde 39 – Derneğin bütçesinden karşılanmak üzere, yönetmelikle belirlenecek esaslara göre:

 1. Genel Kurula katılan üyelere, yurt içi ve yurt dışında geçici olarak görevlendirilen organlardaki görevliler ile diğer kişilere yolluk (Kamu görevlisi olmayan) ,
 2. Yönetim Kurulu Başkanına temsil ödeneği verilir.

 

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 40 – Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

          Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

       

 

 Derneğin Borçlanma Usulleri;

         Madde 41 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

BEŞİNCİ KISIM

   Çeşitli Hükümler

 

Görev Yasağı

Madde 42 –

 1. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Dernekte Ücretli bir görev veya Dernekle ilgili işlerde yüklenici yada vekil olarak iş ve ticari ilişki kuramaz veya dava alamazlar.
 2. Dernek organlarında görevli üyelere, dernek taşınmazları kiraya verilemez.
 3. Birbirlerinin birinci dereceden yakın olanlar, Yönetim ve Denetleme Kurullarında görev alamaz.
 4. Dernekte ücretli çalışmakta olan personel, üye olamaz ve dernek organlarında görev alamaz.
 5. Dernekte ücretle çalışmış personel, organlarda görev yapmış üyeler, görevlerinden ayrıldıktan iki yıl geçmeden dernekle ticari ilişki kuramaz.
 6. Bu maddenin (a), (b), (c) bentleri hükümlerine uyulmadığının tespiti halinde ilgili Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri, bu görevlerinden çekilmiş sayılır.                                        

Fesih

Madde 43 –  Genel Kurul her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula Katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler 14. Maddeye göre toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak katılacak üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının 2 katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından yedi gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM:

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Kapatma

Madde 44 –  Derneğin kapatılması halinde taşınır ve taşınmaz malları ile para ve hakları Adana Ticaret ve Sanayi Odasına, bununda fesih halinde hazineye intikal eder.

Tasfiye

Madde 45 –   Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan Derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesinin esasları Genel Kurul Kararı ile tespit edilir.

Genel Kurulun toplanmaması veya bu konuda karar almaması halinde, Derneğin tüm mal varlığı Adana Ticaret ve Sanayi Odasına, bu odanın da feshi halinde ise yukarda sayılan mal varlığı hazineye intikal eder.

 

 

Taşınmaz Mal Edinme

Madde 46 –  Dernek, ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Sandık Kurma

Madde 47 – Dernek, sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, faiz veya başka adlarda üyelerine aktarmamak koşuluyla,üyelerinin kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Lokal Açma

Madde 48 –  Dernek merkezinin bulunduğu yerde, mahallin en büyük mülki amirinden izin almak koşulu ile lokal açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Lokallerin, açılma, çalışma, yönetilme, yararlanma gibi hususları, Dernek yetkili organlarınca onaylanmış Yönetmenliği ile düzenlenir.

Amblem

Madde 49 – Dernek amblemi Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir. Bundan sonraki gerekli yasal işlem Valilik nezrinde yapılır.

Dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, üyeler dışında kimseye satılamaz, dağıtılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

Personel ve İşçiler

Madde 50 –  Dernek iş hizmetlerinin yürütülmesi için yeterince personel ve işçi atanabilir. Sürekli atamalar çalışma dönemi bütçesi kadro çizelgeleri doğrultusunda, geçici atamalar ise bütçede öngörülen ödenek gereğince yapılır.

Personel ve işçiler, Personel Özlük Hakları Yönetmeliği hükümlerine göre işe alınır, çalıştırılır ve işlerine son verilir.

 

Defter ve Kayıtlar

Madde 51 –     Dernek, aşağıda yazılı defterlerini tutar.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Tüzük Değişikliği

Madde 52 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır

Yollama

Madde 53 – Bu Tüzükte açık hüküm bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri Dernek hakkında da uygulanır.

Yürürlük

Madde 54 – Bu Tüzük hükümleri. metnin Dernek merkezinin bulunduğu mahallinin en büyük mülki amirliğine verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 55 – Bu Tüzük hükümlerini Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve Derneğin yetkili organları yürütür.

 

Kurucular

Madde 56 – Derneğin Kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgah ile uyrukları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Ahmet Özcan KOCA , İşadamı Kurtuluş Mah. 295 Sok. No:5 Daire 3, ADANA , T.C.
 2. Mustafa TOMBAK , Sanayici, Kanal Yurt Mah. 603/75 Sok. Mutlu Apt. B. Blok No.7 ADANA, T.C.
 3. Tuğrul MADRAN, Tekstil Yüksek Mühendisi, Müşavir – Yayıncı, Ziyapaşa Blv. No. 29/32 ADANA, T.C.
 4. Mehmet KAHYALAR , İşadamı Reşatbey Mah. Cumhuriyet Cad. Eliyeşil Apt. K.7 No.21 ADANA, T.C.
 5. Erol ALPER , Cemalpaşa Mah. 270 Sok. Akkonak Apt.C.Blok 7 ADANA, T.C.
 6. Şadi SARIEROGULLARINDAN, Tüccar, Sümer Mah. Bülent Angın Blv. No.95 Kulaklar Apt.B-6/16, ADANA, T.C.
 7. Birol ÖNEL, Esnaf, Mücahitler Cad. 10 Durak Martı Apt. A Blok No.8, ADANA, T.C.

 

 

 

HUKUKA SAYGI

Kişi ve kuruluşlar Türkiye Cumhuriyet’ inin hukuk düzenine saygılı olmak zorundadır.

Bu bağlamda kişi ve kuruluşlar:

 • Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.
 • Doğru olmayan, sahte yada yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.
 • Yasadışı yada suç oluşturacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.
 • Serbest piyasa ve rekabet koşullarına uymayan davranışlarda bulunmazlar.

 

 

 

ÇALIŞMA ORTAMI

 • Kişi ve kuruluşlar, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar. Bu özellikler nedeniyle çalışanlar taciz edilemez.
 • İşyerinde ırksal, dinsel ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış yada eylemlere izin vermezler.
 • Çalışanlarla ilgili Bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korumasını ve gizli kalmasını sağlar.

BİLGİ ELDE ETME

Kişi ve Kuruluşlar, iş ve toplum ahlakının onaylayamayacağı Yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır yada gizli bilgi elde etmeye yeltenmezler.

ÇEVRE

 

Kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerinden dolayı doğanın zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.

ÇALIŞANLAR

Kişi ve kuruluşlar, çalışanlarında bu belgede yer alan ilkeleri benimseyip, kendi alan ve yaşamlarında uygulamaları için çaba gösterirler.

ADSİAD

Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği

Bu belge zaman zaman  gözden geçirilecek ve gerekirse geliştirilecektir.  

 

GEÇİŞ HÜKMÜ

Geçici Madde 1) Halen görevde olan Müdür’ le ilgili hükümler, ilk tayin edildiği tarihten itibaren

  yürürlüğe girer.

Geçici madde 2) Yönetim Kurulu görev süresi değişikliği 2018 Yılı itibarı ile geçerli olacaktır.

Dernek Tarafından Düzenlenmesi Önerilen Yönetmelikler 

 • Personel Özlük Hakları Yönetmeliği
 • Armağan Yönetmeliği
 • Çalışma Komisyonları Yönetmeliği
 • Burs ve Kurs Yönetmeliği
 • Lokal ve Tesisler Yönetmeliği
 • Üyelik Yönetmeliği
 • Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

ADSİAD ÜYELERİNİN UYDUĞU İŞ AHLAKI İLKELERİ

ÖNSÖZ

Bu belge, günümüz iş dünyasında benimsenmiş bulunan, uygulanan ve serbest rekabet düzeninin işletilmesi bakımından yol gösterici nitelikte olan kişisel ve kurumsal davranış, kural ve standartlarını tanımlar.

İyi iş ilişkisi ve uygulamalar için ışık tutucu genel ilkeleri özetler.

Yönlendirici ve geliştirici bir amaç taşır.

Bugünün iş dünyasına özgü gerçekleri kapsar.

Bu belge gücünün, gönüllü katılıma bağlı olmasından alır. Bu belgede yer alan ilke ve kuralların yüceliği, inancı, her türlü denetim ve yaptırımın üzerindedir.

 

AMAÇLAR

 

 • Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören iş ahlakı ilkelerini tanımlamak,
 • İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak,
 • İş ahlakına uymayan tutum ve davranışların yaygınlaşmasını önlemek.
 • İş aleminde ve kendi sektöründe iş ahlakını savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek.

 

GENEL İLKELER

 

DÜRÜSTLÜK

İş yaşamında, kişi ve kuruluşlar, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar.

Bu ilke, uygulamada aşağıdaki tutum ve davranışları içerir.

İş yaşamında kişi ve kuruluşlar :

 • Ticari faaliyetleri ve ürünleri ile,başkalarına bilerek zarar vermezler.
 • Saklı tutulması gereken hiç bir bilgiyi, çıkarları için kullanmazlar.
 • Başka kişi ve kuruluşlara, bağımsız karar verme yeteneğini etkileyebilecek çıkarlar sağlamazla
 • Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.
 • Ürün ve hizmetlerinin sorumluluğunu taşırlar.
 • Yasalar ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmezler.

VERİLERİN KORUNMASI (GİZLİLİK)

 

Kişi ve kuruluşlar, kendilerine iş ilişkileri ve görevler nedeniyle emanet,edilen bilgilerin,tevdi edilme gereklerinin dışında kullanılmasına özen gösterilirler.

Müşteriler yada iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, yada yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar. Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN

Adı ve Soyadı:                                    Görev ve Ünvanı:                                İmzası

Vedat GİZER                                          Başkan

Hasan ADALI                                        Başkan Vekili

İ. Mehmet EREL                                     Başkan Yardımcısı

Fatih ASAL                                          Başkan Yardımcısı

Bekir Kerem AYDOĞDU                         Başkan Yardımcısı

Sultan ALTUNDAL                                  Başkan Yardımcısı

Halid MİLLİ                                              Başkan Yardımcısı

Mustafa ÖNCÜL                                      Genel Sekreter

Can ULAŞTIRICI                                     Sayman

Sadık BÜYÜKKARDEŞ                           Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail BACAKSIZLAR                             Yönetim Kurulu Üyesi

Eray Kaan SÖNMEZ                               Yönetim Kurulu Üyesi

Emir DEĞİŞMEZI                                     Yönetim Kurulu Üyesi

Enver  YILMAZ                                        Yönetim Kurulu Üyesi

Cenk DAĞSUYU                                     Yönetim Kurulu Üyesi